УЛАШТУВАННЯ ВУЗЛА ОБЛІКУ

Улаштування вузла обліку

Улаштування вузлів обліку та інших засобів комерційного обліку електричної енергії необхідно здійснювати відповідно до Кодексу комерційного обліку електричної енергії, Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21 липня 2017 року № 476 (далі – ПУЕ), Правил роздрібного ринку електричної енергії та проєктних рішень. Улаштування вузлів обліку – виконання комплексу організаційно-технічних заходів для забезпечення технічної можливості здійснення вимірювання та комерційного обліку виробленої, відпущеної, переданої та розподіленої або спожитої електричної енергії/потужності в певний момент та період часу.

Вузол обліку електричної енергії (вузол обліку) – сукупність обладнання та засобів вимірювальної техніки, змонтованих та з’єднаних між собою за встановленою схемою для забезпечення вимірювання та обліку електричної енергії в заданій точці вимірювання. До складу вузла обліку можуть входити лічильники електричної енергії, трансформатори струму, трансформатори напруги, устаткування автоматичного відключення чи обмеження потужності, засоби захисту (автоматичні вимикачі або запобіжники), вторинні кола струму і напруги та інші допоміжні засоби (тестові блоки, перетворювачі імпульсів, блоки живлення, обладнання дистанційної передачі даних тощо). Характеристики складових вузла обліку мають бути достатніми для вимірювання електричної енергії із заданою періодичністю та похибкою.

Місце розміщення вузла обліку має бути захищеним від доступу сторонніх осіб, тварин, птахів, комах тощо, які можуть пошкодити обладнання, віддаленим від займистих матеріалів на відстань не менше 1,5 метра в усіх напрямах, безпечним і доступним для проведення технічного обслуговування, ремонту та заміни обладнання, відповідати вимогам правил безпеки та інших відповідних нормативних документів. Вузли обліку необхідно встановлювати таким чином, щоб була забезпечена можливість доступу споживачів, учасників ринку та інших заінтересованих сторін до нього для цілей контрольного огляду та/або технічної перевірки, а також візуального зчитування результатів вимірювання з лічильника без застосування спеціальних засобів та інструментів.

Електроустановки споживачів та інших учасників ринку мають бути забезпечені повіреними, введеними в експлуатацію та прийнятими до розрахунків (введеними в облік) вузлами обліку. Електроустановки споживачів, які бажають здійснювати розрахунок за спожиту електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, зокрема за годинами доби, мають бути забезпечені відповідними багатотарифними або інтервальними (погодинними) лічильниками. Електроустановки споживачів мають бути забезпечені необхідними засобами комерційного обліку електричної енергії для розрахунків за спожиту електричну енергію, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, а також (за бажанням споживача) засобами вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії.

Крім того, електроустановки всіх промислових споживачів з рівнем напруги вище 1 кВ та електроустановки промислових споживачів з рівнем напруги нижче 1 кВ і середньомісячним споживанням 50 000 кВт*год та більше повинні оснащуватися засобами автоматизації зчитування результатів вимірювань (первинних даних комерційного обліку) та даних про стан обладнання вузлів обліку електроенергії, а також засобами автоматизації передавання цієї інформації в сервери автоматизованої системи постачальника послуг комерційного обліку (ППКО).

Підключення електроустановки споживача, яка не забезпечена лічильниками комерційного обліку електричної енергії, забороняється.

За необхідності встановлення, налаштування, заміни засобу комерційного обліку електричної енергії (ЗКО) або модернізації вузла обліку замовник звертається до ППКО. Вузли обліку у замовників встановлюються відповідно до технічних рекомендацій, технічних умов (у разі приєднання до електричних мереж) та проектних рішень (проектів).  Технічні рекомендації розробляються та надаються замовникам оператором системи та ППКО.  Технічні умови (у разі приєднання до електричних мереж) у частині улаштування вузлів обліку розробляються та надаються замовникам відповідним оператором системи.  Проектні рішення (проекти) розробляються проектною організацією (проектувальниками) та затверджуються замовником.

Послуга з улаштування вузла обліку або його реконструкції надається на підставі відповідного договору. Вузол обліку вважається введеним в експлуатацію з дати підписання сторонами акту введення у промислову експлуатацію. Вузол обліку вважається введеним в облік з дати підписання сторонами акту пломбування. Введення в облік вузла обліку здійснюється у присутності замовника, оператора системи та ППКО (за рішенням замовника), що надавав послуги з улаштування вузла обліку відповідно до договору, протягом семи робочих днів з дня оплати замовником вартості цієї послуги. Послуга з введення в облік вузла обліку передбачає проведення технічної перевірки засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та інших складових вузла обліку, схеми їх підключення, а також пломбування ЗВТ, пристроїв та місць, що унеможливлюють доступ до струмоведучих частин кіл комерційного обліку.

Вузол обліку з можливістю дистанційного зчитування даних, що прийнятий в експлуатацію, має бути інформаційно об’єднаний з автоматизованою системою ППКО для зчитування або обміну даними.

Замовник має право самостійно придбати лічильники електричної енергії (а також інші засоби вимірювальної техніки, у т.ч. для контролю якості електричної енергії) та надати їх разом із паспортом (відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку) для встановлення на своєму об’єкті. Під час їх купівлі Замовник повинен керуватись рекомендаціями постачальника послуг комерційного обліку щодо технічних характеристик лічильників ті інших засобів вимірювальної техніки, розміщених на його веб-сайті.

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» зареєстровано як постачальник послуг комерційного обліку та надає послугу улаштування вузла комерційного обліку.

Технічні характеристики засобів вимірювальної техніки.

   Рівень напруги як характеристика ТКО встановлюється відповідно  п.5.11.2 Кодексу  комерційного обліку електричної енергії (із змінами від 20.03.20 №716) і наведений у таблиці 1.

Таблиця 1

Рівень напруги Напруга (Uп)
4 (надвисока напруга) Uп > 154 кВ
3 (висока напруга) 35 кВ < Uп ≤ 154 кВ
2 (середня напруга) 1 кВ < Uп ≤ 35 кВ
1 (низька напруга) Uп ≤ 1 кВ

Лічильники мають забезпечувати вимірювання, реєстрацію, зберігання та відображення значень величин згідно з переліком у п.5.11.3 Кодексу (таблиця 2).

 Таблиця 2

Рівень напруги Величини, що вимірюються
Активна енергія Реактивна енергія Активна потужність Реактивна потужність
прийом віддача прийом віддача прийом віддача прийом віддача
3-4 так так так так так так ні (так*) ні (так*)
2 так ні (так*) ні (так*) ні (так*) ні (так*) ні (так*) ні (так*) ні (так*)
1 так ні (так*) ні (так*) ні (так*) ні ні ні ні

Відповідно до п.5.13.1. Кодексу  мінімальні вимоги до класу точності та функціональності ЗВТ (лічильників і вимірювальних трансформаторів) у складі вузлів обліку під час проєктування нового будівництва, модернізації, реконструкції, технічного переоснащення або капітального ремонту наведено  у таблиці 3 . Дозволяється використання ЗВТ вищого класу точності та функціональності.

Таблиця 3

Рівень напруги* Приєднана потужність S(повна)/

P(активна)

Наявність функції інтервального обліку та дистанційного зчитування Наявність зовнішнього джерела резервного живлення для лічильника Клас точності
лічильники вимірювальні трансформатори
активна енергія реактивна енергія ТС ТН
4 понад 63МВА/50МВт так так 0,2S 2 0,2S 0,2
до 63МВА/50МВт так так C(0,5S) 2 0,2S 0,2
3 понад 63МВА/50МВт так так 0,2S 2 0,2S 0,2
до 63МВА/50МВт так так C(0,5S) 2 0,2S 0,2
2 понад 1МВА(1МВт) так так С(0,5S) 2 0,5S 0,5
від 160кВА(150кВт) до 1МВА(1МВт) так ні B(1,0) 2 0,5S 0,5
до 160кВА(150кВт) так ні B(1,0) 2 0,5S 0,5
1 понад 160кВА(150кВт) так** ні B(1,0) 2 0,5S 0,5
до 160кВА(150кВт) ні/так** ні A(2,0) 3 0,5S 0,5

Для юридичних та фізичних осіб для обліку та розрахунків за спожиту електроенергію за тарифами, диференційованими за зонами доби (багатотарифний облік): інтервальні лічильники класу точності від 0,5S до 2, робочий діапазон температур не гірше ніж від мінус 25 °C  до 55 °C,  з вбудованим GSM-модемом або PLS-модемом та  двома незалежними інтерфейсами RS-485, які мають захист програмного забезпечення за допомогою коду доступу та можливість опломбування інтерфейсних портів.

Для обліку та розрахунків за «зеленими тарифами» за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання та вітру об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств: двонаправлені лічильники активної енергії класу точності від 0,5S до 2, робочий діапазон температур не гірше ніж від мінус 25 °C до до 55 °C, з вбудованим GSM-модемом або PLS модемом, та  двома інтерфейсами RS-485, які забезпечують окрему фіксацію та відображення активної енергії в прямому та зворотному напрямках, захист програмного забезпечення за допомогою коду доступу або можливість опломбування інтерфейсних портів.

Надалі вузол обліку обслуговується постачальником послуг комерційного обліку (ППКО) на підставі відповідного договору.

Засіб вимірювальної техніки має бути опломбований на затискній кришці пломбами оператора мереж та ППКО, який надає відповідні послуги по цьому вузлу обліку. Пломби з тавром оператора мереж та ППКО мають бути встановлені також на пристроях, що закривають первинні і вторинні кола живлення засобу обліку, важелі і кнопки управління комутаційних апаратів та кришки автоматів, встановлених у цих колах, двері комірок трансформаторів напруги, кришки на зборках і колодках затискачів, випробувальних блоках, усі інші пристрої та місця, що унеможливлюють доступ до струмоведучих частин схеми обліку.

Перелік місць для пломбування може бути розширений.

Під час пломбування на об’єкті складається акт про пломбування. Акт підписується представниками сторін, які брали участь у процедурі пломбування.

У разі встановлення побутовим споживачем у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки облаштування вузла обліку здійснюється відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку та Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об’єктами електроенергетики (генеруючи ми установками) приватних домогосподарств, затвердженого Регулятором.